اعضای هیئت مدیره

سیدحسن میریحیایی

( مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره )

حسن فخرایی

( رئیس هیئت مدیره )

محمد جواد تاجیک

( عضو هیئت مدیره )

حامد فروزان

( عضو هیئت مدیره )

علی زارعان

( عضو هیئت مدیره )