سالن بیلیارد

شامل میز های استاندارد اسنوکر و ایت بال

با حضور مربی با مدرک STAR

با همکاری و نظارت هیئت بیلیارد استان تهران و مدرسین و مربیان تیم ملی بیلیارد

تلفن : 22696990