سالن چند منظوره (شماره 2)

این سالن از ساعت 6 صبح الی ساعت 24، بصورت سانسی در اختیار تیم های ورزشی، سازمان ها و ارگان ها قرار می گیرد.

تلفن : 22244070