در حال حاضر تاریخ شرکت در مزایده و مناقصه به پایان رسیده است