🔷 بازدید مدیر عامل هلدینگ سیاحتی پارسیان از مجموعه شهید چمران