قابل توجه مدیران مدارس

مدارس میتوانند با تعیین وقت قبلی از برنامه های سینما و دنیای بازی با تخفیف ویژه بصورت گروهی استفاده نمایند