اعضای هیئت مدیره

 

حمید رضا ایروانی ( رئیس هیئت مدیره )

مهدی نیرومند ( مدیر عامل  )

محمد باقر پسران ( نایب رئیس هیئت مدیره )